The Lands of Erathil

World Ends

GM only:
Niklas absorberede 2 affinity aspeect shards

Pyrus døde, mistede ikke noget

Philip Døde, mistede madness

Har fundet En erinyes som følger ham

Alex har fundet en protectar

Comments

Algast

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.